Memperkasakan peranan wanita menerusi aktiviti keusahawanan

Menjadikan YUM institusi kredit mikro prioriti

Meningkatkan keupayaan (peminjam) menerusi latihan dan bimbingan

Melahirkan usahawan Yayasan Usaha Maju Sabah

Meningkatkan pendapatan isirumah miskin tegar dan miskin melepasi kemiskinan